Giá

Pay for what you actually use

Plan Request-Based
Price per request $0,002
Price per 1M requests $2,000
Minimum top-up amount: $20

Khi đăng ký các dịch vụ của Kwinside, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Kwinside

payment visa logo payment mastercard logo payment american express logo payment discover logo payment jcb logo payment amazon logo