API Đối thủ

API này được dùng để có được số lượng đối thủ trong TOP-1, TOP-3, TOP-10, TOP-30, TOP-50, and TOP-100 cho website, công cụ tìm kiếm và quãng thời gian được chỉ định.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
GET https://kwinside.com/api/v1/competitors/tops site, se, dates báo cáo phân tích cạnh tranh

Miêu tả tham số:

1. site * (bắt buộc) - tên miền

2. se * (bắt buộc) - ID công cụ tìm kiếm

3. dates * (bắt buộc) - ngày cách nhau bằng dấu phẩy: 2019-09-02,2019-09-09

4. key * (bắt buộc) - một khoá API mà bạn có thể có trong tài khoản của mình

Mẫu của một yêu cầu URI: https://kwinside.com/api/v1/competitors/tops?site=kwinside.com&se=1&dates=2020-01-01,2020-05-05&key=example


API này được dùng để có được danh sách các website của đối thủ cho website, công cụ tìm kiếm và quãng thời gian được chỉ định.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
GET https://kwinside.com/api/v1/competitors/list site, se, sort_date, dates, top_filter, size, offset,
sort_type, site_filter, site_filter_type
danh sách đối thủ

Miêu tả tham số:

1. site * (bắt buộc) - tên miền

2. se * (bắt buộc) - ID công cụ tìm kiếm

3. sort_date * (bắt buộc) - sắp xếp ngày, ví dụ: 2020-05-05

4. dates * (bắt buộc) - ngày cách nhau bằng dấu phẩy: 2019-09-02,2019-09-09

5. top_filter - giá trị khả dụng: 1, 3, 10, 30, 50, 100 (giá trị mặc định : 100)

6. size and offset - dùng những tham số này để đặt con số chính xác cho lượng từ khoá phản hồi và phân trang

7. sort_type - giá trị khả dụng: asc, desc (giá trị mặc định: desc)

8. site_filter - tên miền

9. site_filter_type - giá trị khả dụng: match

10. key * (bắt buộc) - một khoá API mà bạn có thể có trong tài khoản của mình

Mẫu của một yêu cầu URI: https://kwinside.com/api/v1/competitors/list?site=kwinside.com&se=1&dates=2020-01-01,2020-05-05&top_filter=100&size=10&sort_type=desc&site_filter=youtube.com&site_filter_type=not_contain&key=example


API này được dùng để lấy thứ hạng và tổng số các từ khoá trong TOP-100 cho website, công cụ tìm kiếm và quãng thời gian được chỉ định.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
GET https://kwinside.com/api/v1/competitors/rank site, se, sort_date thứ hạng của đối thủ

Miêu tả tham số:

1. site * (bắt buộc) - tên miền

2. se * (bắt buộc) - ID công cụ tìm kiếm

3. sort_date * (bắt buộc) - sắp xếp theo ngày

4. key * (bắt buộc) - một khoá API mà bạn có thể có trong tài khoản của mình

Mẫu của một yêu cầu URI: https://kwinside.com/api/v1/competitors/rank?site=kwinside.com&se=1&sort_date=2020-01-01&key=example


API này được dùng để lấy danh sách từ khoá của đối thủ cho website, công cụ tìm kiếm và quãng thời gian được chỉ định.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
GET https://kwinside.com/api/v1/competitors/keywords sites, se, dates, top_filter từ khoá của đối thủ

Miêu tả tham số:

1. sites * (bắt buộc) - các trang web cách nhau bằng dấu phẩy: kwinside.com, ahrefs.com

2. se * (bắt buộc) - ID công cụ tìm kiếm

3. dates * (bắt buộc) - ngày cách nhau bằng dấu phẩy: 2019-09-02,2019-09-09

4. top_filter - giá trị khả dụng: 1, 3, 10, 30, 50, 100 (giá trị mặc định : 100)

5. key * (bắt buộc) - một khoá API mà bạn có thể có trong tài khoản của mình

Mẫu của một yêu cầu URI: https://kwinside.com/api/v1/competitors/keywords?sites=kwinside.com,ahrefs.com&se=1&&dates=2020-01-01,2020-05-05&top_filter=100&key=example


API này được dùng để có được danh sách những từ khoá thường gặp trong TOP-1, TOP-3, TOP-10, TOP-30, TOP-50, và TOP-100 vốn được san sẻ bởi website được chỉ định và một website của đối thủ khi được xếp hạng trong một công cụ tìm kiếm cho quãng thời gian được chỉ định.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
POST https://kwinside.com/api/v1/competitors/tops_by_comps site, se, dates, comps website của đối thủ

Miêu tả tham số:

1. site * (bắt buộc) - tên miền

2. se * (bắt buộc) - ID công cụ tìm kiếm

3. dates - ngày cách nhau bằng dấu phẩy: 2019-09-02,2019-09-09

4. comps[] * (bắt buộc) - đối thủ, array[string]

5. key * (bắt buộc) - một khoá API mà bạn có thể có trong tài khoản của mình

Mẫu của một yêu cầu URI: https://kwinside.com/api/v1/competitors/tops_by_comps?site=kwinside.com&se=1&dates=2020-01-01,2020-05-05&comps[]=ahrefs.com&key=example