SERP API

Công cụ tìm kiếm

API này được dùng để có số từ khoá trong TOP-100 của từng công cụ tìm kiếm. Phần "id" đại diện cho ID công cụ tìm kiếm, và "cnt" chỉ đến số lượng từ khoá trong TOP-100.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
GET https://kwinside.com/api/v1/serp/search-engine/top site, date, size Có Công cụ tìm kiếm Top cho website

Miêu tả tham số:

1. site * (bắt buộc) - tên miền

2. date * (bắt buộc) - giá trị chuyên biệt theo ngày

3. size - số lượng mục phản hồi

4. key * (bắt buộc) - một khoá API mà bạn có thể có trong tài khoản của mình

Mẫu của một yêu cầu URI: https://kwinside.com/api/v1/serp/search-engine/top?site=kwinside.com&date=2020-08-20&key=example


API này được dùng để có được danh sách đầy đủ các công cụ tìm kiếm.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
GET https://kwinside.com/api/v1/serp/search-engine/list - Nhận danh sách các công cụ tìm kiếm

Keywords

API này được dùng để lấy số từ khoá trong TOP-1, TOP-3, TOP-10, TOP-30, TOP-50, và TOP-100 cho tên miền công cụ tìm kiếm theo yêu cầu tính đến quãng thời gian được chỉ định.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
GET https://kwinside.com/api/v1/serp/keywords/tops site, se, sub, dates Tốp những từ khoá

Miêu tả tham số:

1. site * (bắt buộc) - tên miền

2. se * (bắt buộc) - ID công cụ tìm kiếm

3. dates * (bắt buộc) - ngày cách nhau bằng dấu phẩy: 2019-09-02,2019-09-09

4. sub - với tên miền con (giá trị khả dụng: 0, 1)

5. key * (bắt buộc) - một khoá API mà bạn có thể có trong tài khoản của mình

Mẫu của một yêu cầu URI: https://kwinside.com/api/v1/serp/keywords/tops?site=kwinside.com&se=1&sub=1&dates=2020-01-01,2020-05-05&key=example


API này được dùng để lấy danh sách các từ khoá cùng vị trí tương ứng đối với tên miền và công cụ tìm kiếm theo yêu cầu tính đến quãng thời gian được chỉ định.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
GET https://kwinside.com/api/v1/serp/keywords/list site, se, sort_type, sort_date, top_filter, sort_by, pos_filter Danh sách từ khoá kèm vị trí

Miêu tả tham số:

1. site * (bắt buộc) - tên miền

2. se * (bắt buộc) - ID công cụ tìm kiếm

3. sort_date * (bắt buộc) - giá trị khả dụng: asc, desc (giá trị mặc định: desc)

4. dates - ngày cách nhau bằng dấu phẩy: 2019-09-02,2019-09-09

5. sort_type - giá trị khả dụng: asc, desc (giá trị mặc định: desc)

6. size and offset - dùng những tham số này để đặt con số chính xác cho lượng từ khoá phản hồi và phân trang

7. top_filter - giá trị khả dụng: 1, 3, 10, 30, 50, 100 (giá trị mặc định : 100)

8. kw_filter_type - giá trị khả dụng: match

9. kw_filter - từ khoá bộ lọc

10. page_filter_type - giá trị khả dụng: match

11. page_filter - trang bộ lọc

12. sort_by - giá trị khả dụng: pos, kw, py (giá trị mặc định: pos)

13. pos_filter - giá trị khả dụng: all, not_positions, changed, not_changed, moved_up, moved_down, entered, dropped, all_filter (default value: all)

14. add_null - giá trị khả dụng: true, false

15. sub - với tên miền con (giá trị khả dụng: 0, 1)

16. key * (bắt buộc) - một khoá API mà bạn có thể có trong tài khoản của mình

Mẫu của một yêu cầu URI: https://kwinside.com/api/v1/serp/keywords/list?site=kwinside.com&se=1&sort_type=desc&sort_date=1&top_filter=100&sort_by=pos&pos_filter=all&key=example


API này được dùng để có danh sách các website đối thủ cho bất kì từ khoá và công cụ tìm kiếm nào của quãng thời gian được chỉ định.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
GET https://kwinside.com/api/v1/serp/keywords/competitors se, dates, size, offset, top_filter, kw_filter từ khoá của đối thủ

Miêu tả tham số:

1. se * (bắt buộc) - ID công cụ tìm kiếm

2. dates * (bắt buộc) - ngày cách nhau bằng dấu phẩy: 2019-09-02,2019-09-09

3. size and offset - dùng những tham số này để đặt con số chính xác cho lượng từ khoá phản hồi và phân trang

4. kw_filter - từ khoá bộ lọc

5. top_filter - giá trị khả dụng: 1, 3, 10, 30, 50, 100 (giá trị mặc định : 100)

6. key * (bắt buộc) - một khoá API mà bạn có thể có trong tài khoản của mình

Mẫu của một yêu cầu URI: https://kwinside.com/api/v1/serp/keywords/competitors?se=1&kw_filter=seo&dates=2020-01-01%2C2020-08-25&size=10&top_filter=100&key=example


Những trang tốt nhất

API này được dùng có có được số từ khoá trong TOP-1, TOP-3, TOP-10, TOP-30, TOP-50, và TOP-100 cho những trang tốt nhất của website được chọn sẵn và công cụ tìm kiếm tính đến quãng thời gian được chỉ định.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
GET https://kwinside.com/api/v1/serp/best-pages/tops site, se, dates TỐP những trang tốt nhất

Miêu tả tham số:

1. site * (bắt buộc) - tên miền

2. se * (bắt buộc) - ID công cụ tìm kiếm

3. dates * (bắt buộc) - ngày cách nhau bằng dấu phẩy: 2019-09-02,2019-09-09

4. key * (bắt buộc) - một khoá API mà bạn có thể có trong tài khoản của mình

Mẫu của một yêu cầu URI: https://kwinside.com/api/v1/serp/best-pages/tops?site=kwinside.com&se=1&dates=2020-01-01%2C2020-05-05&key=example


API này được dùng để nhận danh sách những trang tốt nhất của một tên miền cụ thể đối với công cụ tìm kiếm và quãng thời gian theo yêu cầu.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
GET https://kwinside.com/api/v1/serp/best-pages/list site, se, dates, top_filter, sort_type, pos_filter TỐP những trang tốt nhất

Miêu tả tham số:

1. site * (bắt buộc) - tên miền

2. se * (bắt buộc) - ID công cụ tìm kiếm

3. dates * (bắt buộc) - ngày cách nhau bằng dấu phẩy: 2019-09-02,2019-09-09

4. size and offset - dùng những tham số này để đặt con số chính xác cho lượng từ khoá phản hồi và phân trang

5. top_filter - giá trị khả dụng: 1, 3, 10, 30, 50, 100 (giá trị mặc định : 100)

6. sort_type - giá trị khả dụng: asc, desc (giá trị mặc định: desc)

7. pos_filter - giá trị khả dụng: all, not_positions, changed, not_changed, moved_up, moved_down, entered, dropped, all_filter (default value: all)

8. sort_date * (bắt buộc) - sắp xếp ngày, ví dụ: 2020-05-05

10. page_filter_type - giá trị khả dụng: match

11. page_filter - trang bộ lọc

12. key * (bắt buộc) - một khoá API mà bạn có thể có trong tài khoản của mình

Mẫu của một yêu cầu URI: https://kwinside.com/api/v1/serp/best-pages/list?site=kwinside.com&se=1&dates=2020-01-01%2C2020-05-05&top_filter=100&sort_type=desc&pos_filter=all&key=example


API này được dùng để có được số trang tốt nhất trong TOP-1, TOP-3, TOP-10, TOP-30, TOP-50, and TOP-100 cho website định trước cùng danh sách các trang ở website đó đối với quãng thời gian và công cụ tìm kiếm được chỉ định.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
POST https://kwinside.com/api/v1/serp/best-pages/tops_by_pages site, se, dates, top_filter, pages TỐP những trang tốt nhất sắp theo trang

Miêu tả tham số:

1. site * (bắt buộc) - tên miền

2. se * (bắt buộc) - ID công cụ tìm kiếm

3. dates - ngày cách nhau bằng dấu phẩy: 2019-09-02,2019-09-09

4. top_filter - giá trị khả dụng: 1, 3, 10, 30, 50, 100 (giá trị mặc định : 100)

5. pages[] * (bắt buộc) - trang, array[string].

6. key * (bắt buộc) - một khoá API mà bạn có thể có trong tài khoản của mình

Mẫu của một yêu cầu URI: https://kwinside.com/api/v1/serp/best-pages/tops_by_pages?site=kwinside.com&se=1&dates=2020-01-01%2C2020-05-05&top_filter=100&pages[]=/pricing&key=example