API từ khoá

API này được dùng để có được dữ liệu khối lượng tìm kiếm cho danh sách những từ khoá được cung cấp và những gợi ý từ khoá tổng quát.

Phương pháp HTTP URL Tham số Miêu tả
GET https://kwinside.com/api/v1/keywords/ se, kw, size, offset có được những gợi ý từ khoá và khối lượng tìm kiếm

Miêu tả tham số:

1. se * (bắt buộc) - ngôn ngữ của truy vấn tìm kiếm..

Có 6 ngôn ngữ để chọn:
- English [en];
- Italiano [it];
- Español [es];
- Français [fr];
- Русский [ru];
- Deutsch [de]

2. kw * (bắt buộc) - từ khoá cho tìm kiếm

3. size and offset - dùng những tham số này để đặt con số chính xác cho lượng từ khoá phản hồi và phân trang

4. key * (bắt buộc) - một khoá API mà bạn có thể có trong tài khoản của mình

Mẫu của một yêu cầu URI: https://kwinside.com/api/v1/keywords/?se=en&kw=test&size=20&offset=0&key=example